Deklaracja dostępności

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie.  https://zgkim-gabin.pl/

Adres korespondencyjny: ul. Strażacka 4a, 09-530 Gąbin.
telefon: 242675350
e-mail:biuro@zgkim-gabin.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-10-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-01.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa obejmuje zarówno wersję domyślną jak i wysokokontrastową dedykowaną osobom niedowidzącym. Wersja kontrastowa jest przygotowana w trybie tekstowym, pozbawionym grafiki gdzie treść jest prezentowana za pomocą żółtej czcionki na czarnym tle. Przejście do wersji z wysokim kontrastem jest dostępne z poziomu każdej strony .

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości. Wyniki badań laboratoryjnych zwykle opatrzone są podpisem cyfrowym.
  • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  • Informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany); Na podstronie, na której znajdują się ww. załączniki opisany jest alternatywny sposób dostępu do dokumentów,
  • Niektóre informacje zamieszczone w formie artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ zostały opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy.
  • Strona posiada wbudowaną wtyczkę One Click Accessibility dzięki której możemy zmienić kontrast strony, wielkość czcionki, wprowadzić jasne tło czy ukazać stronę w skali szarości.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jakub Zalewski techniczny@zgkim-gabin.pl

. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 242675350. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich..

Dostępność architektoniczna

Do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie ul. Strażacka 4a można dojechać samodzielnie lub dojść pieszo. Odległość od centrum miasta około  1 km. W pobliżu budynku znajdują się miejsca postojowe, w tym jedno przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku usytuowane jest od ul.Strażackiej. Dojście nie jest wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących.

Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.

Swobodne poruszanie się przez osobę na wózku możliwe jest w całej części budynku gdzie może być obsługiwany klient.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma również pętli indukcyjnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Skip to content