• slide


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (obowiązek informacyjny)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) – informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie, ul. Strażacka 4a, tel.24-2675350, e-mail: zgkim@gabin.pl NIP: 774-321-12-58, REGON: 001087492.

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail inspektora

iod@zgkim-gabin.pl.pl.

3. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

a) w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usługi), odpowiedzi na pisma i wnioski;

b) w celu należytego wypełnienia zadań wynikających z obowiązującej Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz wynikających z pozostałych obowiązujących przepisów prawa;

c) w celu realizacji działań reklamacyjnych oraz podatkowo - rachunkowych;

d) w celu archiwizacji dokumentacji wytworzonej w ZGKiM wynikającej z przepisów o archiwizacji;

e) w celach ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także w celach dowodowych, w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art.6 ust.1 lit. f RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów w których dane te są przetwarzane.

5. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 lit. a.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są lub mogą zostać: podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki, organy administracji publicznej w tym inne jednostki samorządu terytorialnego lub urzędy państwowe w zakresie, w jakim będzie wynikać to z przepisów prawa zobowiązujących do udostępnienia tych danych, podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo dostępu do przekazanych danych (na podstawie art. 15 RODO), sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), żądania usunięcia danych (na podstawie i w zakresie określonym w art. 17 RODO), ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO), przeniesienia danych (na podstawie art. 20 RODO).

8. Informujemy, że w każdej chwili ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie i na podstawie art. 21 ust. 1 RODO. Z chwilą wniesienia sprzeciwu, jako Administrator zaprzestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora.

10.Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

11.ZGKiM W Gąbinie nie planuje przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

12.Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub do Inspektora na adres e-mail: iod@zgkim-gabin.pl.