#

Obsługa odczytów i rozliczeń wodomierzy

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w w odę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, podstawą rozliczeń za pobraną wodę są odczyty zainstalowanego na przyłączu wodociągowym wodomierza. Odczytów dokonuje inkasent w okresach określonych w umowie. Wystawiona przez inkasenta faktura może być za zgodą odbiorcy uregulowana na miejscu. Inkasent posiada uprawnienia poboru gotówki lub rozliczenia bezgotówkowego przy pomocy terminala płatniczego.

W sytuacji gdy inkasent nie zastał Odbiorcy i nie mógł odczytać wodomierza, zostawia informację z prośbą o odczyt licznika i jego przekazanie do Biura Obsługi Klienta które znajduje się w Gąbinie przy ulicy Strażackiej 4a. czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 do 14:45. Kasa czynna w godzinach 7:15 do 14:30.

Odczyt można przekazać drogą telefoniczną na numer 24 267 53 55, 24 267 53 58 lub sekretariatu 24 267 53 50. Dla wygody klienta, uruchomiliśmy internetową aplikację E-klient w której możemy przeglądać historię odczytów i wpłat za usługi wodociągowe oraz aplikację E-woda w której możemy podać aktualne stany wodomierzy.

Odbiorca ma możliwość dobrowolnego podania adresu mailowego, na który możemy przesłać wystawioną fakturę. W takiej sytuacji prosimy o wyrażenie zgody na przesyłanie faktur drogą mailową na adres bok@zgkim-gabin.pl.

Informujemy również, że przynajmniej 2 razy w roku, inkasent lub inna upoważniona osoba posiadająca ważną legitymację służbową może przeprowadzić kontrolę zainstalowanych urządzeń pomiarowych. Ze względu na niebezpieczeństwo podszywania się oszustów pod pracownika wodociągów , każdy z pracowników zakładu posiada aktualną legitymację służbową ze zdjęciem w postaci identyfikatora formatu karty bankomatowej.(wzór legitymacji). Na rewersie legitymacji, znajduje się upoważnienie z określeniem delegacji na podstawie którego pracownik ma prawo przeprowadzić kontrolę działania urządzeń będących własnością zakładu .

Okres legalizacji wodomierzy wynosi 5 lat. Dotyczy on zarówno wodomierzy głównych instalowanych przez ZGKiM jak również wodomierzy do pomiaru wody zużytej bezpowrotnie, na przykład do podlewania ogródka. Prosimy o przestrzeganie tych terminów aby można właściwie zafakturować ilość wytworzonych ścieków.#


Biuro Handlowej Obsługi Klienta

Czynne w dni robocze

w godzinach 7:00 do 15:00

KASA

czynna w dni robocze

w godzinach 7:15 do 14:15